Diocese of Hong Kong Island香港島教區 Diocese of Eastern Kowloon東九龍教區 Hong Kong Sheng Kung Hui香港聖公會 Diocese of Western Kowloon西九龍教區 Missionary Area of Macau澳門傳道地區

經課表

聖西里爾與默多迪斯日 2022年2月14日

祝文
舊約經課   以賽亞書 49:1-6
詩篇   詩篇 24
書信經課   羅馬書 10:11-15
福音經課   路加福音 9:1-6
< 上一天經課表 返回 下一天經課表 >